สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ข้อคิดจากเรื่องราวของผู้ที่ศรัทธายึดมั่นในศาสนา เป็นแนวทางที่ดีในการดำเนินชีวิตหรือพัฒนาตนของผู้อื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส1.2 ม.1/4  วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายประวัติของพุทธสาวก พุทธสาวิกาคนสำคัญได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. ประยุกต์ใช้ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเรื่องของ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ในชีวิตประจำวันได้

ด้านคุณลักษณะ

3. ประเมินคุณค่าของการยึดถือ ปฏิบัติตนตามแนวทางของศาสนาได้

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
ชั่วโมง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 22 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์