สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จริยวรรตและการประพฤติปฏิบัติตนของผู้นำทางศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองของ ศาสนิกชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส1.2 ม.1/3 วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา หรือ ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. วิเคราะห์ ตีความ เหตุการณ์ในพุทธประวัติได้

ด้านคุณลักษณะ

3. ประยุกต์ใช้ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติกับชีวิตได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

       2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
ชั่วโมง พุทธประวัติ
เรื่อง พุทธประวัติ 18 มิ.ย. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์