สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จริยวรรตและการประพฤติปฏิบัติตนของผู้นำทางศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองของ ศาสนิกชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส1.2 ม.1/3 วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา หรือ ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. อธิบายเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. วิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเหตุการณ์ในพุทธประวัติได้

ด้านคุณลักษณะ 

3. อภิปรายคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาพุทธประวัติ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

       2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
ชั่วโมง เหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ
เรื่อง เหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ 17 มิ.ย. 2564 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์