สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศาสนาเป็นบ่อเกิด ของขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ตลอดจนการดำเนินชีวิตของคนในสังคม เพราะศาสนามีหลักคำสอนและข้อปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ศาสนิกชนของตนเข้าใจชีวิต ดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข สามารถนำพาชีวิตตนไปสู่เป้าหมายที่ดีงามได้ รวมทั้งช่วยทำให้สังคมดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส1.1 ม.1/2 วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว

ด้านความรู้ 

บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อสังคมไทยได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อสังคมไทยในฐานะต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผล

ด้านคุณลักษณะ 

ผู้เรียนสามารถประเมินคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย ตนเอง และครอบครัวได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

       2. ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
ชั่วโมง ความสำคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
เรื่อง ความสำคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 11 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์