สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศาสนาเป็นบ่อเกิดของขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ตลอดจนการดำเนินชีวิตของคนในสังคม เพราะศาสนามีหลักคำสอนและข้อปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ศาสนิกชนของตนเข้าใจชีวิต ดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข สามารถนำพาชีวิตตนไปสู่เป้าหมายที่ดีงามได้ รวมทั้งช่วยทำให้สังคมดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส1.1 ม.1/2 วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนไทย

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างมีเหตุผล

ด้านคุณลักษณะ 

3. อภิปรายความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

 2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม              

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
ชั่วโมง พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย
เรื่อง พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย 10 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์