สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเผยแผ่ศาสนาเข้าสู่สังคมต่าง ๆ ทำให้ผู้คนได้เรียนรู้หลักคำสอนและข้อปฏิบัติของศาสนา ช่วยให้มีหลักในการดำเนินชีวิต และเป็นส่วนทำให้สังคมดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส1.1 ม.1/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. อธิบายวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละยุคได้ถูกต้องตามลำดับเวลา

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. วิเคราะห์อิทธิพลของศาสนาพุทธที่มีต่อประเทศไทยได้อย่างมีเหตุผล

ด้านคุณลักษณะ 

3. บอกความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการตอบคำถาม

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
ชั่วโมง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 8 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์