สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตรวจสอบและจัดหมวดหมู่หลักคำสอนของศาสนา ทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอันจะทำให้ศาสนามั่นคงและดำรงอยู่ในสังคมได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส1.1 ม.1/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. อธิบายความสำคัญของการสังคายนาได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. วิเคราะห์ความสำคัญของการสังคายนาแต่ละครั้งได้อย่างมีเหตุผล

ด้านคุณลักษณะ 

3. บอกคุณค่าของการสังคายนาที่มีต่อพุทธศาสนาได้สมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม              

3. ประเมินแผนผังมโนทัศน์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
ชั่วโมง คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา
เรื่อง คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา 4 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์