สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตรวจสอบและจัดหมวดหมู่หลักคำสอนของศาสนา ทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอันจะทำให้ศาสนามั่นคงและดำรงอยู่ในสังคมได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.1/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

          ด้านความรู้ 

1. อธิบายความหมายของการสังคายนาได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. วิเคราะห์สาเหตุของการสังคายนาแต่ละครั้งได้อย่างมีเหตุผล

ด้านคุณลักษณะ 

3. อภิปรายคุณค่าของการสังคายนาพระไตรปิฎกที่มีผลต่อพุทธศาสนาได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

       2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
ชั่วโมง การปฐมนิเทศและการสังคายนา
เรื่อง การปฐมนิเทศและการสังคายนา 1 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์