สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช

    1. ทำให้พืชดำรงสายพันธุ์เอาไว้ได้ เป็นการรักษาพันธุ์พืชไม่ให้สูญหายหรือสูญพันธุ์ไป

    2. ทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ดีขึ้น

    3. ทำให้เกิดรายได้หรือเป็นอาชีพโดยตรง

    4. ช่วยให้คนเรามีจิตใจสงบ เยือกเย็น เพราะคนที่อยู่กับต้นไม้ ขยายพันธุ์ เพาะปลูกดูแล เปรียบเสมือนผู้สร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ ย่อมมีความรัก อิ่มอกอิ่มใจและภูมิใจในสิ่งที่ตนสร้าง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกประโยชน์ของการขยายพันธุ์ในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2. ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชเพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสืบพันธ์ุของพืช
ชั่วโมง การสืบพันธุ์ของพืช
เรื่อง ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช 14 ต.ค. 64 (มีใบความรู้และใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
ครูผู้สอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข