สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โครงสร้างของราก และกระบวนการในการลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร

   1. ขนราก (Root Hair) อยู่เหนือปลายรากเล็กน้อย มีลักษณะเป็นขนเส้นเล็กฝอยจำนวนมากอยู่รอบปลายราก การที่ขนรากมีจำนวนมากก็เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสน้ำและแร่ธาตุต่างๆในดินให้มากขึ้น ช่วยให้การดูดน้ำและแร่ธาตุเป็นไปอย่างรวดเร็ว

   2. กระบวนการดูดน้ำและแร่ธาตุ พืชจะดูดน้ำและแร่ธาตุทางขนราก โดยจะดูดน้ำด้วยวิธีการออสโมซิส ส่วนการดูดธาตุอาหารใช้วิธีการแพร่

   3. ท่อลำเลียงน้ำในราก ลำต้น กิ่ง และใบ ได้แก่ ไซเล็ม เมื่อขนรากดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากแล้ว จะถูกส่งผ่านไปยังเซลล์ชั้นต่างๆ ของรากจนเข้าสู่เซลล์ของท่อลำเลียงขึ้นไปทางท่อไซเล็มของลำต้น กิ่ง และใบ  โดยมีทิศทางการลำเลียงขึ้นเท่านั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหน้าที่ของไซเล็มได้

2. บอกโครงสร้างและระบบลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืชได้

3. เขียนแผนภาพบรรยายทิศทางการลำเลียงน้ำของไซเล็ม

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
ชั่วโมง การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
เรื่อง การลำเลียงน้ำของพืช (2) 15 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)