สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

        จะเห็นได้ว่าผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง คือ น้ำตาลกลูโคส น้ำ และก๊าซออกซิเจน สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม คือ

1. ช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนให้สิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในการหายใจ

2. ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาพแวดล้อม

3.ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและไอน้ำ ให้บรรยากาศเนื่องจากผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือ น้ำ4. เป็นที่เก็บสะสมพลังงานในรูปแบบของแป้งในเนื้อเยื้อพืช เมื่อคนหรือสัตว์กินพืชเข้าไปก็จะทำให้มีพลังงานไปใช้ในการดำรงชีวิต

5. เนื่องจากพืชเป็นผู้ผลิตอาหารชั้นที่ 1 ในระบบนิเวศ การสร้างอาหารคือ การสังเคราะห์ด้วยแสงนั้นเอง ซึ่งทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงาน ในระดับต่างๆในระบบนิเวศ และทำให้เกิดสมดุลของระบบนิเวศขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชั่วโมง การสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง ความสำคัญจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 8 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)