สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผลที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงคือ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว น้ำและก๊าซออกซิเจน

1. น้ำตาลกลูโคส ( C2H12O6 ) น้ำตาลกลูโคสที่สังเคราะห์ได้นี้บางส่วนถูกนำไปใช้ในกระบวนการหายใจของพืชเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานต่อไป บางส่วนถูกเปลี่ยนไปเป็นแป้งทันทีและพืชจะเก็บสะสมไว้
ที่ใบ ราก และลำต้น และน้ำตาลบางส่วนถูกนำไปใช้ในการสร้างเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของพืช นอกจากนี้น้ำตาลบางส่วนจะรวมกับแร่ธาตุในเซลล์พืชแล้วเปลี่ยนไปเป็นสารอื่นได้อีก เช่น โปรตีน ไขมัน น้ำมันในเมล็ดพืช เป็นต้น

2. แก๊สออกซิเจน ( O2) แก๊สออกซิเจนถูกนำไปใช้ในกระบวนการหายใจของพืช ซึ่งเมื่อแก๊สออกซิเจนรวมกับอาหารจะเปลี่ยนเป็นพลังงานให้แก่เซลล์พืช เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์ ส่วนแก๊สออกซิเจนที่มากเกินความต้องการของพืช พืชก็จะคายออกมาทางปากใบ

3. น้ำ (H2O)น้ำที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะถูกคายออกมาทางปากใบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สังเกต ทดลองและอธิบายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชั่วโมง การสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ด้วยแสง 2 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรมและสื่อวิดีโอ)