สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         คลอโรฟิลล์ (chlorophyll) เป็นสารที่ดูดกลืนแสงพบอยู่ในคลอโรพลาสต์ ดูดกลืนแสงสีน้ำเงิน-แดงมาใช้ และสะท้อนแสงสีเขียวออกมา ทำให้เห็นพืชมีสีเขียว สามารถพบคลอโรฟิลล์ได้ที่ใบและส่วนอื่น ๆ ที่มีสีเขียว เช่น ที่ลำต้น ราก เป็นต้น คลอโรฟิลล์จะมีมากในใบที่แก่จัด ส่วนในใบอ่อนหรือใบที่แก่จนเหลืองจะมีการสร้างคลอโรฟิลล์ได้น้อยหรือคลอโรฟิลล์อาจสลายไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์     

2. สามารถออกแบบการทดลองหาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชั่วโมง การสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง (2) 1 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรมและสื่อวิดีโอ)