สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         แสง (light) เป็นปัจจัยสำคัญเพื่อนำไปสร้างพลังงานไว้ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะดีขึ้นเมื่อพืชได้รับความเข้มของแสงมากขึ้น และเมื่อพืชได้รับความเข้มของแสงต่ำกว่าที่พืชต้องการพืชจะมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงต่ำลง ถ้าความเข้มของแสงต่ำลงกว่านี้อีกพืชจะขาดอาหารทำให้ตายไปในที่สุด ในทางตรงกันข้ามถ้าหากความเข้มของแสงเพิ่มมากเกินไปอาจทำให้ใบของพืชไหม้ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์     

2. สามารถออกแบบการทดลองหาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชั่วโมง การสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง (1) 26 ส.ค.64 (มีใบกิจกรรมและสื่อวิดีโอ)