สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     เซลล์ (cell) หน่วยที่เล็กที่สุดที่แสดงคุณสมบัติของชีวิต  และสามารถสืบพันธุ์ได้ด้วยตัวเอง  สิ่งมีชีวิตอาจจะประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว  หรือหลายเซลล์  เซลล์ประกอบด้วยเยื่อหุ้มเซลล์  ดีเอ็นเอ  และองค์ประกอบอื่นๆ ภายในเซลล์

     เนื้อเยื่อ (tissue) เซลล์และสารประกอบที่มารวมกลุ่มกันเพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง

     อวัยวะ (organ) โครงสร้างที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อมากกว่าหนึ่งชนิด  ซึ่งร่วมกันทำหน้าที่บางอย่าง

     ระบบอวัยวะ (organ system) ประกอบด้วยอวัยวะหลายอวัยวะที่มีปฏิสัมพันธ์กันในด้านกายภาพ และ/หรือด้านเคมี เพื่อทำหน้าที่บางอย่าง

     สิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยหลายเซลล์ (multicellular organism) ประกอบด้วยเซลล์หลายชนิด  ซึ่งประกอบขึ้นมาจากเนื้อเยื่อ  อวัยวะ  และระบบอวัยวะต่างๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการจัดระบบ โดยเริ่มจากเซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ และสิ่งมีชีวิต

2. อธิบายเนื้อเยื่อหลายชนิดมารวมกันและทำงาน ร่วมกันเป็นอวัยวะ อวัยวะต่างๆ ทำงานร่วมกัน เป็นระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะทุกระบบทำงาน ร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
ชั่วโมง เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
เรื่อง พัฒนาการของเซลล์ 19 ส.ค.64 (มีใบกิจกรรม)