สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยหน่วยย่อยเล็กๆ  เรียกว่า เซลล์  ซึ่งมีทั้งประกอบด้วยเซลล์เดียวหรือประกอบขึ้นมาหลายเซลล์

           รูปร่างของเซลล์ มีความสัมพันธ์หน้าที่ของเซลล์ เนื่องจากเซลล์มีลักษณะเฉพาะและถูกควบคุมด้วยยีน  (Gene) ทำให้เซลล์มีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันตามกิจกรรมที่ทำหรือตำแหน่งและหน้าที่ของเซลล์นั้นๆ เช่น ในร่างกายคนเราเซลล์ของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะแตกต่างกันออกไป เช่น เซลล์ขนราก (Root hair cell)  เซลล์คุม (Gurad cell)  เซลล์เม็ดเลือด (blood cell) เซลล์ประสาท (Nerve cell) เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ไข่ (Egg cell)  เซลล์อสุจิ (Sperm  cell)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายลักษณะของเซลล์ชนิดต่างๆ กับหน้าที่ได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
ชั่วโมง เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
เรื่อง ลักษณะของเซลล์และหน้าที่ (2) 18 ส.ค.64 (มีใบกิจกรรม)