สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     ขนาดของเซลล์เซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีขนาดแตกต่างกันมาก  ตั้งแต่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์  เช่น  เซลล์ของพวกแบคทีเรีย  ไปจนกระทั่งเซลล์ที่มีขนาดใหญ่  สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  เช่นเซลล์ของไข่พวกสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลาน

    เซลล์พืช  อาจจะมีรูปร่างและส่วนประกอบบางประการแตกต่างกันบ้าง   เช่น  เซลล์สาหร่ายหางกระรอก  และเซลล์เยื่อหอม  จะมีรูปร่างเป็นช่องๆ  สี่เหลี่ยมเหมือนกัน  แต่เซลล์ว่านกาบหอยจะมีรูปร่าง 2 แบบ  คือ  ลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยม  และมีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วอยู่ภายในซึ่งเรียกว่า   เซลล์คุม  (Guard cell)ภายในเซลล์คุมจะมีเม็ดสีเขียวเล็กๆจำนวนมาก  คือ  คลอโรพลาสต์ 

    เซลล์สัตว์จะมีรูปร่างกลมๆ  แต่บางชนิดก็อาจจะมีรูปร่างต่างกันไปเพื่อไปทำหน้าที่เฉพาะอย่าง  เช่น  เซลล์กล้ามเนื้อ  เซลล์ประสาท  จะมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆ  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายลักษณะของเซลล์ชนิดต่างๆ กับหน้าที่ได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
ชั่วโมง เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
เรื่อง ลักษณะของเซลล์และหน้าที่ (1) 18 ส.ค.64 (มีใบกิจกรรม)