สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   กล้องจุลทรรศน์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาชีววิทยาและช่วยให้เรามองเห็นในสิ่งที่เล็กมากๆ อีกด้วย     

   กล้องจุลทรรศน์ ( Microscope ) คือ เครื่องมือขยายขอบเขตของประสาทสัมผัสทางตา ให้เห็นสิ่งที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เช่น จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด เป็นต้น

ประเภทของกล้องจุลทรรศน์ 

ในปัจจุบันกล้องจุลทรรศน์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดาและแบบสเตอริโอ

2. กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านและแบบส่องกราด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงได้

2. ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงศึกษาเซลล์ และโครงสร้างต่างๆ ภายในเซลล์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
ชั่วโมง เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ 5 ส.ค.64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
ครูผู้สอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข