สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    เซลล์ (Cell)  หมายถึง หน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต มีรูปร่างลักษณะและขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิตและหน้าที่ของเซลล์เหล่านั้นเซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ ไมโครพลาสมา  มีขนาดประมาณ 0.1 - 0.25 m   

โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์
    เซลล์มีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ 3 ส่วน คือ

1. ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ แบ่งออกเป็น
            1.1 ผนังเซลล์ (Cell Wall)
            1.2 เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane)
2. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) ประกอบด้วย
            2.2 ออร์แกเนลล์ (Organelles)
3. นิวเคลียส (Nucleus)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายรูปร่างและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

2. บรรยายหน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์

3. เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

3. ทำใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
ชั่วโมง เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (1) 11 ส.ค.64 (มีใบกิจกรรม)