สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การสั่นและการเคลื่อนที่ของอนุภาคทำให้เกิดพลังงานความร้อนในสสาร ซึ่งเราไม่สามารถวัดได้โดยตรง แต่เราสามารถวัดระดับพลังงานความร้อนของสสารได้ด้วยการวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์มอมิเตอร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใช้แบบจำลอง

2. วิเคราะห์สถานการณ์ แปลความหมายข้อมูล และคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ  ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสารอนุภาค

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบกิจกรรม

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

3. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

4. แบบประเมินคุณลักษณะ/เจตคติ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
ชั่วโมง สารและสมบัติของสาร
เรื่อง พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร (2) 4 ส.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)