สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         อนุภาคของสาร สารในสถานะของแข็ง อนุภาคของสารอยู่กันอย่างหนาแน่น อนุภาคจะเคลื่อนที่ได้ยาก สารในสถานะของเหลว อนุภาคของสารอยู่กันอย่างหลวมๆเคลื่อนที่ง่ายขึ้น ถ้าสารที่แต่ละอนุภาคอยู่กันรวมกันอย่างหนาแน่น แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคจะมากก็จะถูกทาให้เปลี่ยนรูปร่างไปได้ยากกว่าสารที่แต่ละอนุภาคอยู่อย่างหลวมๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ทดลองและอธิบายสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊สได้

2. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาค

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบกิจกรรม

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

3. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

4. แบบประเมินคุณลักษณะ/เจตคติ

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
ชั่วโมง สารและสมบัติของสาร
เรื่อง สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส (1) 22 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
ครูผู้สอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข