สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     อะตอมของธาตุประกอบด้วย โปรตอน (proton) นิวตรอน (neutron) และอิเล็กตรอน (electron) โปรตอนมีประจุบวก นิวตรอนเป็นกลางทางไฟฟ้า ส่วนอิเล็กตรอนมีประจุลบ โดยโปรตอนและนิวตรอนอยู่รวมกันตรงกลางของอะตอม อิเล็กตรอนอยู่ในที่ว่างรอบ ๆ แต่ละธาตุมีจำนวนโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนของแตกต่างกัน แต่จำนวนโปรตอนและอิเล็กตรอนของแต่ละธาตุจะเท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

         อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม  ธาตุและสารประกอบ อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยโปรตอน  นิวตรอน และอิเล็กตรอน อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ  อโลหะ  และกึ่งโลหะ รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะวิเคราะห์และสรุปผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ     กึ่งโลหะ  และธาตุกัมมันตรังสีนำเสนอแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบกิจกรรม

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

3. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

4. แบบประเมินคุณลักษณะ/เจตคติ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
ชั่วโมง สารและสมบัติของสาร
เรื่อง โครงสร้างอะตอม (1) 21 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)