สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มวล คือ ปริมาตรของเนื้อทั้งหมดของสาร ทั้งของแข็งของเหลว และแก๊สต่างก็มีมวล หน่วยของมวลคือ 3 มิติ วัตถุทุกชนิดมีปริมาตรทั้งสิ้น หน่วยของปริมาตรที่เป็นมาตรฐานมีได้หลากหลาย เช่น cm3 หรือ m3 หรืออื่น ๆ การเลือกใช้เครื่องมือในการวัดมวล คือใช้เครื่องชั่ง ส่วนวัดปริมาตรที่เป็นของเหลวใช้กระบอกตวง ของแข็งที่มีรูปทรงไม่ใช่เรขาคณิตใช้การแทนที่น้ำ โดยใช้ถ้วยยูเรกา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบกิจกรรม

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

3. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

4. แบบประเมินคุณลักษณะ/เจตคติ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
ชั่วโมง สารและสมบัติของสาร
เรื่อง มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม (3) 30 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)