สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มวล คือ ปริมาตรของเนื้อทั้งหมดของสาร ทั้งของแข็งของเหลว และแก๊สต่างก็มีมวล หน่วยของมวลคือ กรัมหรือกิโลกรัม  ปริมาตร  คือ ความจุของวัตถุที่มีรูปทรง 3 มิติวัตถุทุกชนิดมีปริมาตรทั้งสิ้น หน่วยของปริมาตรที่เป็นมาตรฐานมีได้หลากหลาย เช่น cm3  m3 หรืออื่นๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม

การวัดผลและประเมินผล

1.ใบกิจกรรม

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

3. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

4. แบบประเมินคุณลักษณะ/เจตคติ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
ชั่วโมง สารและสมบัติของสาร
เรื่อง มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) 24 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)