สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว ส่วนสารผสมนั้นประกอบด้วยสารสองชนิดมารวมกันซึ่งสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวคงที่ สารผสมมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวไม่คงที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวขงสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรม

2. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

3. แบบประเมินคุณลักษณะ/เจตคติ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
ชั่วโมง สารและสมบัติของสาร
เรื่อง จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) 17 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)