สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักวิทยาศาสตร์จะต้องมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ ช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น มีความเป็นเหตุเป็นผล มีความคิดริเริ่ม มีความมานะพยายามและอดทน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
ชั่วโมง เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
เรื่อง ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ (1) 16 มิ.ย. 64