สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กระบวนการในการได้มาซึ่งความรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การตั้งปํญหา การตั้งสมมติฐาน การเก็บข้อมูลหรือการทดลอง (เพื่อทดสอบสมมติฐาน) การสรุปข้อมูลเป็นความรู้ใหม่ กระบวนการทำงานดังกล่าว เป็นการเลียนแบบกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการนี้เรียกว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกแบบการทดลองสรุปผลการทดลอง

2. สร้างคำอธิบายจากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
ชั่วโมง เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การสรุปผลการทดลอง) 10 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)