สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- เป็นความชำนาญในการใช้ประสาทสัมผัสได้แก่ตาหูจมูกลิ้นผิวกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุนั้น ๆ

- การสังเกตเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายขั้นตอนและกระบวนการหาความรู้การแก้ปัญหาของนักวิทยาศาสตร์ (การสังเกต)

2. อธิบายการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (การสังเกต)

3. ระบุข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงสิ่งที่สังเกตได้

การวัดผลและประเมินผล

1.แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
ชั่วโมง เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การสังเกต) 9 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
ครูผู้สอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข