สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ส่วนที่เป็นองค์ความรู้และวิธีการหรือขั้นตอนในการแสวงหาความรู้ ซึ่งต้องมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะสำคัญของ
นักวิทยาศาสตร์  คือเป็นผู้ที่ทำงานเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ สามารถคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างมากมาย สร้างความสะดวกสบายให้มนุษย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์

2.ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบบันทึกกิจกรรม

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

3. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

4. แบบประเมินคุณลักษณะ/เจตคติ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
ชั่วโมง เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
เรื่อง วิทยาศาสตร์คืออะไร 2 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)