สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายชิ้นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมดองซอนและบ้านเชียงที่ส่งผลต่อพัฒนาการและความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.2 ม.1/2 ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความสัมพันธ์ของแหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปกับพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปได้อย่างถูกต้อง     

.อธิบายลักษณะของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทยได้ถูกต้อง

3. นำเสนอวิธีการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล

4. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย ทั้งทางด้านศาสนาและความเชื่อ สังคมและวัฒนธรรมได้อย่างสมเหตุสมผล

5. วิเคราะห์ความสำคัญของแหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล 

6. วิเคราะห์ความสำคัญของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทยได้อย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

1.อธิบายความสัมพันธ์ของแหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปกับพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปได้อย่างถูกต้อง     

.อธิบายลักษณะของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทยได้ถูกต้อง

3. นำเสนอวิธีการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล

4. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย ทั้งทางด้านศาสนาและความเชื่อ สังคมและวัฒนธรรมได้อย่างสมเหตุสมผล

5. วิเคราะห์ความสำคัญของแหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล 

6. วิเคราะห์ความสำคัญของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทยได้อย่างสมเหตุสมผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชั่วโมง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง แหล่งมรดกโลกภาคพื้นทวีปและบนกลุ่มเกาะ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย 11 ต.ค. 64
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย