สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความร่วมมือระหว่างประเทศจำเป็นต้องมีหลักการร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการ และจุดมุ่งหมายความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้อย่างถูกต้อง

2. วิเคราะห์โครงสร้างของความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนได้อย่างมีเหตุผล

3. อภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาตนเพื่อการเป็นสมาชิกที่ดี และมีคุณภาพในประชาคมอาเซียนได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. อธิบายหลักการ และจุดมุ่งหมายความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้อย่างถูกต้อง

2. วิเคราะห์โครงสร้างของความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนได้อย่างมีเหตุผล

3. อภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาตนเพื่อการเป็นสมาชิกที่ดี และมีคุณภาพในประชาคมอาเซียนได้อย่างเหมาะสม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชั่วโมง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง ความร่วมมือสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน 20 ก.ย. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย