สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลก ส่งผลให้เกิดการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้แต่ละประเทศสามารถดำเนินต่อไปได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประวัติการก่อตั้ง วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิก ความร่วมมือ และการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง

2. วิเคราะห์ผลหรือการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในด้านของการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างมีเหตุผล

3. อภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการเป็นสมาชิกการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. อธิบายประวัติการก่อตั้ง วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิก ความร่วมมือ และการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง

2. วิเคราะห์ผลหรือการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในด้านของการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างมีเหตุผล

3. อภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการเป็นสมาชิกการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชั่วโมง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง ความร่วมมือและการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 13 ก.ย. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย