สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเข้ามาของอารยธรรมจากภายนอกส่งผลให้เกิดการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมทั้งด้านบวกและด้านลบ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุสาเหตุการเข้ามาของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง

2. อธิบายลักษณะอิทธิพลของชาติตะวันตกที่ส่งผลต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล   

3. วิเคราะห์ผลดีและผลเสียของการเข้ามาของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

1. ระบุสาเหตุการเข้ามาของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง

2. อธิบายลักษณะอิทธิพลของชาติตะวันตกที่ส่งผลต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล   

3. วิเคราะห์ผลดีและผลเสียของการเข้ามาของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชั่วโมง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1),(2) 9 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย