สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สภาพทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลให้มนุษย์ต้องเรียนรู้ และปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายตำแหน่งที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อและลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง

2. นำเสนอแผนผังความคิดสภาพภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงได้อย่างถูกต้อง

3. อภิปรายความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. อธิบายตำแหน่งที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อและลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง

2. นำเสนอแผนผังความคิดสภาพภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงได้อย่างถูกต้อง

3. อภิปรายความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงได้อย่างถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชั่วโมง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง ที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 19 ก.ค. 64 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย