สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศักราชแต่ละรูปแบบใช้หลักการอ้างอิงที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องใช้หลักการเปรียบเทียบศักราชที่ถูกต้อง เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.1 ม.1/2 เทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์

จุดประสงค์

1. อธิบายวิธีการเปรียบเทียบศักราชแต่ละรูปแบบได้อย่างถูกต้อง

ทักษะและกระบวนการ 

 2. เปรียบเทียบศักราชแต่ละรูปแบบได้อย่างถูกต้อง

 3. วิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าของการเปรียบเทียบศักราชที่มีผลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

1. อธิบายวิธีการเปรียบเทียบศักราชแต่ละรูปแบบได้อย่างถูกต้อง

2. เปรียบเทียบศักราชแต่ละรูปแบบได้อย่างถูกต้อง

3. วิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าของการเปรียบเทียบศักราชที่มีผลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างสมเหตุสมผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
เรื่อง การเปรียบเทียบศักราช 28 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย