สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบศักราชเป็นระบบช่วงเวลาที่จัดตั้งขึ้นตามการอ้างอิงของช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งแต่ละสังคมจะใช้ระบบศักราชที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของสังคมตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.1 ม.1/2 เทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความเป็นมาของระบบศักราชต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

2. เปรียบเทียบระบบศักราชต่าง ๆ ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

1. อธิบายความเป็นมาของระบบศักราชต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง                           

2. เปรียบเทียบระบบศักราชต่าง ๆ ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างสมเหตุสมผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
เรื่อง ระบบศักราช 14 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย