สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนับเวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้การศึกษาประวัติศาสตร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ม.1/1 วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์

จุดประสงค์

1. บอกความหมายของประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

2. ระบุช่วงเวลาให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่ปรากฏในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ 

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเวลากับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. บอกความหมายของประวัติศาสตร์
2. ระบุช่วงเวลาให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่ปรากฏในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
เรื่อง ความสัมพันธ์ของเวลากับประวัติศาสตร์ 7 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย