สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การพูดเป็น หมายถึงการไม่พูดเท็จ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด พูดแต่เรื่องที่ถูก ที่จริง  เรื่องที่เป็นประโยชน์ พูดแล้วผู้ฟังพึงพอใจ เหมาะสมกับกาละ เทศะ

      พูดแสดงความคิดเห็น  ระบุข้อเท็จจริง ถูกต้อง  ตรงประเด็น  เชื่อถือได้ ครอบคลุมเนื้อหา ข้อคิดเห็นอยู่บนหลักของเหตุผล  ตรงประเด็น ไม่กระทบผู้อื่น บทสรุป ชัดเจน  ถูกต้อง ครอบคลุมเนื้อหา  การใช้น้ำเสียง กิริยาการพูดแสดงมิตรไมตรี รักษาเวลาตามที่กำหนด/ เหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ท 3.1 ม1/3 พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ได้

2. ประโยชน์ของการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์

3. ฝึกพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

- ประเมินการพูด        
- แบบประเมินการพูด

3. เกณฑ์

- ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี
ชั่วโมง การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ 5 ต.ค.64