สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก และความต้องการของผู้เขียนให้ผู้อื่นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร การเขียนจะประสบผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของการเขียน หลักในการเขียน วิธีการเขียน การใช้ภาษาในการเขียนตลอดจนเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้อ่านเป็นสําคัญ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ท 2.1 ม1/6 เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ

จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา

      2. เขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลาได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

- ตรวจชิ้นงาน

- สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

- แบบประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็น         
- แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์

- ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี
ชั่วโมง การเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา 4 ต.ค.64 (มีใบงาน)