สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก และความต้องการของผู้เขียนให้ผู้อื่นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร การเขียนจะ
ประสบผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของการเขียน หลักในการเขียน วิธีการเขียน การใช้ภาษาในการเขียนตลอดจนเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้อ่านเป็นสําคัญ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ท 2.1 ม1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจำวัน

2. เขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

- ตรวจชิ้นงาน
- สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

- แบบประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็น       
- แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์

- ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี
ชั่วโมง การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจำวัน
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจำวัน 30 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้)