สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 2.1 ม1/7 การเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนจดหมายส่วนตัว

2. เขียนจดหมายส่วนตัวได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

- ตรวจชิ้นงาน

-  สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

- แบบประเมินการเขียนจดหมายส่วนตัว 
- แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์

- ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี
ชั่วโมง การเขียนจดหมายส่วนตัว
เรื่อง การเขียนจดหมายส่วนตัว 27 ก.ย.64 (มีใบงานและใบความรู้)