สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การแต่งคำประพันธ์ ควรคำนึงถึงคำที่นำมาแต่งให้มีสัมผัสและมีความหมายเหมาะกับเรื่องที่ร้อยเรียงคำเป็นเรื่องราว เพื่อให้คำประพันธ์นั้นมีความไพเราะ สละสลวย มีคุณค่าอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และควรเรียนรู้ฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์แต่ละชนิด เพื่อให้การแต่งคำประพันธ์ถูกต้อง ช่วยส่งผลให้เป็นผู้ที่สามารถใช้สำนวนภาษาได้ชัดเจนถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ท 4.1 ม. 1/5 แต่งบทร้อยกรอง  

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี ๑๑

        2. อธิบายฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี ๑๑ ได้

        3. เขียนแผนผังของฉันทลักษณ์คำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ได้  

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

- ตรวจชิ้นงาน

- สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

- ใบงาน เรื่องฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑          
- แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์

- ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี
ชั่วโมง ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
เรื่อง ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑ 20 ก.ย.64 (มีใบงานและใบความรู้)