สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองและทำนองเสนาะเป็นการส่งสารด้วยการอ่าน ซึ่งผู้อ่านต้องมีความรู้เรื่องลักษณะคำประพันธ์  จังหวะการอ่าน  ทำนองการอ่านและการใส่อารมณ์ นอกจากนี้ ยังต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถอ่านได้ไพเราะน่าฟัง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1   ม.1/1   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมาย หลักการอ่านออกเสียงร้อยกรอง

2. อ่านออกเสียงร้อยกรองได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

- ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

- แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

- ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

- ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี
ชั่วโมง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง
เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยกรอง 14 ก.ย.64 (มีใบงานและใบความรู้)