สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การย่อความ คือการเก็บใจความสำคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ ให้สั้นกว่าเดิมแต่มีใจความสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์ ว่า ใคร ทำอะไร ทีไหน เมื่อไร อย่างไร โดยใช้สำนวนภาษาของผู้ย่อเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ท.1.1 ม.2/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง                  

          ท 2.1 ม.2/4 เขียนย่อความ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนย่อความและแบบของการเขียนย่อความ

2. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล

1.2 ประเมินเขียนย่อความ

2. เครื่องมือ

2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม การเรียนรายบุคคล

2.2 แบบทดสอบ เรื่อง การเขียนย่อความ

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป   

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานสารพัน
ชั่วโมง เชี่ยวชาญเขียนย่อความ
เรื่อง เชี่ยวชาญเขียนย่อความ 9 ก.ย.64 (มีแบบทดสอบและใบความรู้)