สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การย่อความ คือการเก็บใจความสำคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ ให้สั้นกว่าเดิมแต่มีใจความสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์ ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร โดยใช้สำนวนภาษาของผู้ย่อเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ท.1.1 ม.2/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง                  

          ท 2.1 ม.2/4 เขียนย่อความ

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนย่อความ

          2. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านและฟังได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล

2. ประเมินเขียนย่อความ

2. เครื่องมือ

1. แบบสังเกตพฤติกรรม การเรียนรายบุคคล

2. แบบประเมินการเขียน ย่อความ

3. เกณฑ์                     

1. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

2. ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป   

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานสารพัน
ชั่วโมง การเขียนย่อความ
เรื่อง การเขียนย่อความ 7 ก.ย.64