สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        ชาดก เป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่า นิทานชาดก แต่มีความหมายแตกต่างจากนิทานที่เล่ากันทั่วไป คือ ชาดกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แต่นิทานเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ท 1.1  ม 1/2 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความเป็นมา ประเภทและองค์ประกอบของนิทานชาดก

2. สรุปเนื้อหานิทานชาดกได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

2. เครื่องมือ

ประเมินการนำเสนอผลงาน

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป   

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานสารพัน
ชั่วโมง คติอุดมนิทานไทย
เรื่อง คติอุดมนิทานไทย 30 ส.ค.64 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)