สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำสันธาน  หมายถึง  คำที่ใช้เชื่อมคำหรือข้อความให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกัน ประโยคจะมีความกระชับ  และสละสลวยขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

4.1 ม. 1/3 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ชนิดและหน้าที่ของคำสันธาน

2. บอกความหมายของคำสันธานได้  

3. บอกชนิดของคำสันธานได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

2. เครื่องมือ

ใบงานเรื่อง คำสันธาน

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป    

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานสารพัน
ชั่วโมง สันธานเร่งจดจำ
เรื่อง สันธานเร่งจดจำ (1) 23 ส.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้)