สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำวิเศษณ์ คือ คำที่ใช้ประกอบหรือขยายคำนาม สรรพนาม  คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ เพื่อให้ได้ใจความชัดเจนและละเอียดมากขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          4.1 ม. 1/3 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษณ์ได้  

2. จำแนกชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษณ์ได้

3. ใช้คำวิเศษณ์ได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

2. เครื่องมือ

ใบงานเรื่อง วิเศษณ์ใช้ให้ถูกต้อง

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานสารพัน
ชั่วโมง คำวิเศษณ์ควรศึกษา
เรื่อง คำวิเศษณ์ควรศึกษา (2) 17 ส.ค.64 (มีใบงาน ใบความรู้)