สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          คำนาม เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ สภาพ อาการ ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตัวตน แบ่งออกเป็น ๕ ชนิด คือ สามานยนาม วิสามานยนาม สมุหนาม อาการนาม และลักษณนาม การเรียนรู้เรื่องคำนาม จะทำให้นำไปใช้ได้ถูกต้อง 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1 (ม. 1/3) วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและชนิดของคำนามได้

2. วิเคราะห์ชนิดของคำนามได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

สังเกตจากการเรียนและการตอบคำถาม

2. เครื่องมือ

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ ๒ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พินิจพิจารณ์
ชั่วโมง คำนาม
เรื่อง คำนาม 3 ส.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้)