สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดเป็น หมายถึงการไม่พูดเท็จ ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด พูดแต่เรื่องที่ถูก ที่จริงเรื่องที่เป็นประโยชน์ พูดแล้วผู้ฟังพึงพอใจ เหมาะสมกับกาละเทศะ  

พูดแสดงความคิดเห็น  ระบุข้อเท็จจริง ถูกต้องตรงประเด็น  เชื่อถือได้ ครอบคลุมเนื้อหาข้อคิดเห็นอยู่บนหลักของเหตุผลตรงประเด็นไม่กระทบผู้อื่น บทสรุป ชัดเจน ถูกต้องครอบคลุมเนื้อหา  การใช้น้ำเสียงกิริยาการพูดแสดงมิตรไมตรี รักษาเวลาตามที่กำหนดเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   

ท3.1   ม.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

          ม.1/6 มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายการพูดแสดงความคิดเห็น

2. อธิบายหลักการพูดแสดงความคิดเห็น

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

สังเกตจากการเรียนและการตอบคำถาม

2. เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น

2.2 ใบงานเรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พินิจพิจารณ์
ชั่วโมง การพูดแสดงความคิดเห็น
เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น 2 ส.ค.64 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวิดีโอ)